Oktatás és technológia (BMEGT51A023) Nyomtatás E-mail
2009. október 10. szombat, 21:43

Oktatás és technológia (BMEGT51A023)

 

Tantárgy kódja

BMEGT51A023

 

Követelmény

félévközi jegy

 

Kredit

2

 

Nyelv

Magyar

 

A tantárgyfelelős személy és tanszék

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, APPI, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy előadója

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, APPI, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Középiskolai társadalomtudományok és természettudományok

A tantárgy célkitűzése

A szabadon választható tantárgy a technológiák oktatásban-képzésben, egyéni tanulásban betöltött szerepét elemzi, az oktatástechnológia műszaki rendszerek által működtetett eszközeitől (az első audio-vizuális eszközöktől, komplex észlelést lehetővé tévő technikai megoldásoktól) kezdve, a napjainkban mindennapi használatba kerülő interaktív kommunikációs eszközökig (internet, mobiltelefonok stb.) A kurzus keretében a hallgatók megismerkednek azzal a hatásmechanizmussal, amelynek révén az oktatásban alkalmazott kommunikációs technológiák az adott korszak oktatási-nevelési gyakorlatának jellemző műszaki keretét képezik. A hallgatók a kurzus során rendszerezik a technológiák által kínált kommunikációs tevékenységeket a tanulás és az oktatás sajátosságainak megfelelően. 

A tantárgy részletes tematikája

 • Oktatás és technológia viszonya történelmi dimenzióban I.
 • Oktatás és technológia viszonya történelmi dimenzióban II.
 • Oktatás és technológia viszonya napjainkban. A virtuális valóság révén létrejött tanulási tér műszaki és társadalmi adottságai.
 • Web 1.0-s és Web 2.0-s technológiák összehasonlítása.
 • A hálózatok szerkezetének, fejlődésének törvényszerűségei. A Barabási-féle modell: skálafüggetlen hálózatok. Hibatűrő képesség, kritikus küszöbérték.
 • Közösségi hálózatok, tudáshálózatok. A hálózatok alkalmazása a marketingben.
 • Tanulási hálózatok. A tanulási környezet értelmezése. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei.
 • Korszerű tanulástámogató rendszerek, virtuális tanulási környezetek.
 • Tervezés, szervezés, design, marketing, rendszerintegráció, minőségbiztosítás.
 • E-learning tananyagok jellemzői, fejlesztésének módszertani kérdései. A tananyagfejlesztés lépései és eszközei.
 • Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és –képzésben.
 • Oktatás és technológia viszonyának távlatai: mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás.

 

A tantárgy oktatásának módja

1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

Követelmények

 

A kurzus teljesítésének feltétele a heti 2 órás előadások meghallgatása. Emellett a hallgatóknak kötelező egy minimum 10.000 karakter terjedelmű, vonatkozó témájú esszé elkészítése.

Pótlási lehetőségek

 

A beadandó esszé  esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

Konzultációs lehetőségek

 

A TVSZ-ben foglaltak szerint

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

 • Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon Kiadó, Budapest, 2008.
 • Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia Typotex Kiadó. Budapest, 2008.
 • Benedek András, "Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető  tudás", a Nyíri Kristóf által szerkesztett Mobiltársadalomkutatás: Paradigmák – perspektívák c. kötetben, Budapest: MTA, 2007. (online: <http://www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11 _benedek.pdf>)
 • Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány 2007. 9. sz. "A jövőről a jelenben". Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, 1159-1162. p.
 • Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Habilitációs értekezés. Debrecen, 2007

 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Az előadások és a jegyzetanyag feldolgozása. Kontakt óraterhelés heti 2 óra, esszé készítése heti 1 óra.
A tananyag feldolgozását elősegítendő, a Moodle-ben létrehoztuk a tantárgy nevével azonos virtuális kurzust. Elérhetősége: http://appi.bme.hu/moodle.
A regisztrációt követően a hallgatók elérhetik az elektronikus formában rendelkezésre álló tananyagokat, prezentációkat. A virtuális tanulási környezet nagyban elősegíti a tananyag önálló, kooperatív, ill. kollaboratív feldolgozását. A korszerű kommunikációs technikák (chat, fórum, blog) megkönnyítik a tanulás során felmerült kérdések, problémák megvitatását, megoldását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, APPI Műszaki Pedagógia Tanszék