Digitális Pedagógia (BMEGT51A001) Nyomtatás E-mail
2009. szeptember 25. péntek, 10:05

Digitális Pedagógia (BMEGT51A001)

 

Tantárgy kódja

BMEGT51A001

 

Követelmény

Félévközi jegy

 

Kredit

2

 

Nyelv

magyar

 

A tantárgyfelelős személy és tanszék

Dr. Benedek András, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy előadója

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

A tantárgy célkitűzése

A szabadon választott tárgy az oktatás–képzés–nevelés témakörében a műszaki és társadalomtudományi alapképzésben részt vevő hallgatók ismereteit rendszerezi és fejleszti. A képzés célja: olyan korszerű humán ismereteket átadni, melyek az egyetemi tanulás-oktatás során is jól alkalmazhatók, kiegészítik az alapozó műszaki és gazdaságtudományi jellegű képzést, és kitekintést nyújtanak a hallgatók sajátos életformájához kapcsolódó atipikus tanulás gyakorlatára. A tárgy tematikája részben a 2006-ban e hallgatói körnek írt Szakképzés-pedagógia (Typotex) és a 2008-ban megjelent Digitális Pedagógia (Typotex) BME GTK jegyzetek tartalmával azonos, olyan témaköröket tartalmaz, amelyek az oktatás-tanulás alapkérdéseivel foglalkozó pedagógia keretében értelmezhetők.

 

A tantárgy részletes tematikája

 • Bevezető tájékoztató, tematika ismertetése, ajánlott irodalom, Moodle-keretrendszer rövid bemutatása
 • A kommunikációtechnológia útja a testbeszédtől a mobiltelefonig
 • A digitális pedagógia hatása a tanulásra és a tudásra
 • A hazai szakképzés és mérnöktanár-képzés kultúrtörténete
 • Szakképzési rendszer a piacgazdaságban
 • Hálózott tudás és mikrotartalom
 • Az elektronikus tanulást támogató tanuláselméletek
 • Vizuális tanulás, film, video
 • Integrált elektronikus tanulási környezet
 • Az e-learning új útjai
 • Az oktatás IKT környezete
 • Kollektív tartalmak
 • IKTra alapozott atipikus, intelligens tanulási környezetek
 • E-learning anyagok ergonómiai kérdései


A tárgy tanulása a kontakt órák általi közvetlen részvételen és a megadott jegyzetek feldolgozásán túl lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) által működtetett Moodle-keretrendszerbe és annak szolgáltatásait (hozzáférés további szakirodalomhoz, közvetett konzultáció, elektronikus feladatleadás, e-portfolió kezelés, on-line konzultáció) igénybe vegyék. Ez a korszerű tanulástámogató rendszer egy kevert, ún.: „blended learning” tanulási lehetőséget nyújt. E rendszerrel az úgynevezett nagyelőadások anyagai feldolgozhatók és a tantárgyi követelmények, feladatok megoldása, feltételezve az oktatókkal való folyamatos (személyes és elektronikus) konzultációt intenzív egyéni tanulással teljesíthetők.

A tantárgy oktatásának módja

Előadás 1 óra, kivetítő felhasználásával, gyakorlat 1 óra.

Követelmények

 • egy évközi zárthelyi feladatsor megoldása - a Moodle keretrendszer által elektronikus formában - melynek idejét és módját a tárgy előadója, a félév során ismerteti és megszervezi. A feladatsor megoldása feltétele az évközi feladat elkészítésének.
 • olyan egyéni munka keretében elkészített esszé, elektronikus tanulásra alkalmas tananyagegység mikrotartalma, ismerettérkép, virtuális enciklopédiához kapcsolódó új gráfos relációs struktúra, melynek címét és témáját a tárgy előadójával, a félév során kell egyeztetni és számára értékelésre megküldeni.

 

Pótlási lehetőségek

Ismétlő  dolgozatok különeljárási díj ellenében.

Konzultációs lehetőségek

 

A félév során az előadóval folyamatosan.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 • Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája. Európa, Budapest, 2008.
 • Barabási-Albert László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Helikon, Budapest, 2008.
 • Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. pp. 21-28.
 • Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány, 2007. 9. sz. "A jövőről a jelenben" Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, pp. 1159-1162.
 • Nyiri Kristóf: Mobiltárs a szélessáv sodrában" (2006), http://www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_Mobiltars.pdf
 • Nyiri Kristóf: Hálózat és megismerés http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/3/302_belso.htm
 • A TéT és a technológiai fejlődés összefüggései . In: Tanulás életen át (TéT) Magyarországon (Szerk.: Benedek András) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 105-125.p. www.appi.bme.hu
 • Umberto Eco: Nyitott mű. Európa, Budapest, 1998.

 

Jegyzetek

 • Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben. (Szerk. Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008.
 • Szakképzés-pedagógia (Szerk. Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2006.

 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Rendszeres óralátogatás a heti 1 óra előadáson és a 1 óra gyakorlati kontakt órákon, emellett a hallgató heti 1-2 óra egyéni önálló feladatmegoldással tudja elsajátítani a tananyagot és teljesíteni a követelményeket.

 

A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Benedek András, egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék